कनकाई नगरपालिकाका अनलाईन सेवाहरु

कृपया तल दिइएका लिङ्कहरु click गरि जानुहोला ।

सम्पत्ति कर भुक्तानी

सम्पत्तिकर, व्यवसाय कर अनलाईन मार्फत तिर्नको लागि यो लिङ्कमा जानुहोस्

शिफारिस

नगरपालिकाबाट शिफारिस लिन यो लिङ्कमा जानुहोस्

सूची दर्ता

नगरपालिकामा सूची दर्ता गर्न यो लिङ्कमा जानुहोस्

अन्य दर्ता

अन्य पत्र तथा चिठ्ठी दर्ता गर्न यो लिङ्कमा जानुहोस्